კონკრეტული მომსახურების ღირებულების განსაზღვრისათვის
შეავსეთ შესაბამისი მომსახურების საინფორმაციო ფორმა
კომპანიის დასახელება:


საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:


საკონტაქტო პირის ელექტრონული ფოსტის მისამართი:


ფირმის ძირითადი საქმიანობა:


ფირმის დაფუძნების წელი:


შეფასების მიზანი (სააღრიცხვო, რეალიზაციის მიზნით ან/და სხვა):


შესაფასებელი ქონების ადგილმდებარეობა:


ძირითადი საშუალებების რაოდენობა (ერთეული და ნომენკლატურა):


ძირითადი საშუალებების საბალანსო (ნარჩენი) ღირებულება:


უძრავი ქონების შემთხვევაში მიწის ფართი, შენობის სართულიანობა:


არსებობს თუ არა ძირ/საშუალებების აღრიცხვის ბარათები და რა ფორმით (ბლანკებზე, ელექტრონული ვერსია):