კონკრეტული მომსახურების ღირებულების განსაზღვრისათვის
შეავსეთ შესაბამისი მომსახურების საინფორმაციო ფორმა
კომპანიის დასახელება:


საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:


საკონტაქტო პირის ელექტრონული ფოსტის მისამართი:


ფირმის ძირითადი საქმიანობა:


ფირმის დაფუძნების წელი:


კონსულტაციის საჭიროების სიხშირე თვეში:

რომელ სფეროში გსურთ კონსულტაციები (საბუღალტრო, საგადასახადო, სამეწარმეო, შრომის კანონმდებლობაში ან/და კომპლექსური: