კონკრეტული მომსახურების ღირებულების განსაზღვრისათვის
შეავსეთ შესაბამისი მომსახურების საინფორმაციო ფორმა
კომპანიის დასახელება:


საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:


საკონტაქტო პირის ელექტრონული ფოსტის მისამართი:


ფირმის ძირითადი საქმიანობა:


ფირმის დაფუძნების წელი:


წინა პერიოდის ბუღალტრული აღრიცხვის ფორმა (ხელით, კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით, რომელ კომპიუტერულ პროგრამას იყენებდით):


ოპერაციების ბუღალტრული გატარებების მიახლოებითი რაოდენობა:


დოკუმენტბრუნვის მოცულობა (საქაღალდეების რაოდენობა):


ფირმის საერთო წლიური ბრუნვა:


დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის წელი:


დებიტორ-კრედიტორების რაოდენობა:


მომსახურე არარეზიდენტი პირების რ-ბა:


ანგარიშვალდებული პირების რაოდენობა:


საბანკო ანგარიშების რაოდენობა ეროვნულ ვალუტაში:


საბანკო ანგარიშების რაოდენობა უცხოურ ვალუტაში:


ძირითადი საშუალებების რაოდენობა (ერთეული და ნომენკლატურა):


ძირითადი საშუალებების საბალანსო (ნარჩენი) ღირებულება:


არსებობს თუ არა ძირ/საშუალებების აღრიცხვის ბარათები და რა ფორმით (ბლანკებზე, ელექტრონული ვერსია):


სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი წლის დასაწყისში (ათას ლარებში):


შესყიდული სასაქონლო-მატერიალური მარაგების წლიური მოცულობა:


სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნომენკლატურის რაოდენობა:


ექსპორტ-იმპორტის ინტენსივობა წლის განმავლობაში:


იმპორტით მიღებული საქონლის დასახელებების (ნომენკლატურის რაოდენობა):


პერსონალის რაოდენობა: