კონკრეტული მომსახურების ღირებულების განსაზღვრისათვის
შეავსეთ შესაბამისი მომსახურების საინფორმაციო ფორმა
კომპანიის დასახელება:


საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:


საკონტაქტო პირის ელექტრონული ფოსტის მისამართი:


ფირმის ძირითადი საქმიანობა:


ფირმის დაფუძნების წელი:


შესამოწმებელი პერიოდი:


ბუღალტრული აღრიცხვის ფორმის ტიპი (ხელით, კომპიუტერული
პროგრამის მეშვეობით, რომელ კომპიუტერულ პროგრამას იყენებთ):


ოპერაციების ბუღალტრული გატარებების მიახლოებითი რაოდენობა:


დოკუმენტბრუნვის მოცულობა (საქაღალდეების რაოდენობა):


ფირმის საერთო შემოსავლები საანგარიშო წელს:


ფირმის საერთო შემოსავლები შესამოწმებელ პერიოდში:


ანგარიშვალდებული პირების რაოდენობა:


საბანკო ანგარიშების რაოდენობა ეროვნულ ვალუტაში:


საბანკო ანგარიშების რაოდენობა უცხოურ ვალუტაში:


საწესდებო კაპიტალი:


ძირითადი საშუალებების რაოდენობა (ერთეული და ნომენკლატურა):


ძირითადი საშუალებების საბალანსო (ნარჩენი) ღირებულება:


შეყიდული მარაგები:


გახარჯული მარაგები:


სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნომენკლატურის რაოდენობა:


ექსპორტ-იმპორტის ინტენსივობა წლის განმავლობაში:


იმპორტით მიღებული საქონლის დასახელებების (ნომენკლატურის რაოდენობა):


პერსონალის რაოდენობა: